Informacje kontaktowe
Firma Audytorska SPECTRUM
62-700 Turek
Kolska Szosa 28

Telefon: (63) 289-18-14
Fax: (63) 289-18-14
www.spectrum-audyt.pl

Spectrum - informacje o firmie

Firma Audytorska SPECTRUM w Turku powstała 17.08.1998 roku. W dniu 23.02 1999 została wpisana do prowadzonego przez KIBR rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod pozycją 1981.
Właścicielem firmy jest biegły rewident Irena Kołodziejczak, posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta od 16 02 .1989 roku, wpisana do rejestru biegłych rewidentów prowadzonego przez KIBR pod numerem: 6075.

Spectrum - firma audytorskaPosiadamy bogate doświadczenie zdobyte w czasie długoletniej działalności firmy. Przebadaliśmy około 200 sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych o różnej formie prawnej i profilu działania, były to spółki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe i prywatne, a także TBS-y. Obszar naszej działalności obejmuje również badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i wycenę przedsiębiorstw. Firma Audytorska Spectrum uczestniczyła również w opracowywaniu części finansowej prospektów emisyjnych spółek akcyjnych wchodzących na giełdę papierów wartościowych.
Jesteśmy firmą nowoczesną, która dopasowuje się do wymagań klienta. Na każdym etapie badania współpracujemy z klientem, zapewniając dostęp do konsultacji z biegłym rewidentem.

Gwarantujemy rzetelność i terminowość wykonywanych usług. Działamy dyskretnie, zapewniając poufność uzyskanych informacji. Stałe doskonalenie zawodowe, poprzez m.in. obligatoryjne oraz fakultatywne szkolenia, oraz pełna orientacja w obowiązujących przepisach prawnych zapewniają wysoki poziom naszych usług. Podlegamy regularnej kontroli Krajowej Komisji Nadzoru KIBR, tak w zakresie badanych sprawozdań finansowych jak również w zakresie przestrzegania etyki i norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Przestrzegamy zasad bezstronności i niezależności wynikających z przepisów Ustawy o biegłych rewidentach, ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, oraz o nadzorze publicznym.

Firma Spectrum jest objęta ochroną ubezpieczenia OC wykonywanych usług w PZU SA.